Стипендія Гумбольдта для досвідчених науковців

Дата дедлайн: 

вс, 31/12/2017

Стипендія надається висококваліфікованим науков­цям, з моменту захисту дисертації яких пройшло не бі­ль­ше 12 років, для проведення науково-дос­­лід­ного про­ек­ту спільно з німецькими колегами три­ва­лістю від 6 до 18 мі­ся­­ців.

Як правило, претенденти повинні пра­цю­ва­ти на по­са­ді не нижче доцента або бути керівником групи мо­ло­дих науковців.

Розмір стипендії: € 3150 в місяць

Додаткові виплати:

 • оплата мовних курсів для стипендіата та його/її дружини/чоловіка протягом 2-4 місяців у Ні­меч­чині пе­ред почат­ком про­ек­ту;
 • компенсація проїзду в обидві сторони, за умови, якщо поїздка не буде оплачена третьою стороною;
 • грошова допомога (за умови що дослідник перебуває в Німеччині не менше трьох міся­ців) надається сім’ї сти­пен­­діата, яка пе­ре­­буває разом з ним (до € 326 на дружи­ну/чоловіка і щомісяця до € 240 на кож­ну дитину);
 • грошова допомога (для батьків-одинаків, за умови що дослідник перебуває в Німеччині не менше трьох міся­ців) € 400 для однієї дитини та € 100 на кож­ну наступну дитину;
 • грошова допомога для проведення дос­лід­жень (додаткових) в науковій уста­но­ві будь-якої країни Європи (крім своєї рід­ної);
 • грошова підтримка колишніх стипен­ді­а­тів (передусім, для налагодження кон­так­­тів з німецькими партнерами протя­гом повного академічного року).

Деталі наукового проекту та розклад проведення дос­лід­жень необхідно завчасно погодити з приймаючою ус­та­новою. Проект можна поділити на три етапи (тривалість кожного етапу – щонайменше три місяці). Поділ проекту на етапи дозволить іноземним науковцям зберегти поса­ду і не брати довгострокових відпусток за основним міс­цем праці.

Вимоги до претендентів і необхідні документи:

 • знання мов: науковці у галузі гуманітарних і соці­а­ль­­них наук та медицини повинні володіти німецькою; нау­ков­ці у галузі природничих і технічних наук – ні­мець­кою або англійською;
 • громадянство: значення не має, однак, іноземні на­у­­ковці, які на момент по­дання документів пе­ре­­бувають на те­риторії Ні­меч­чини, мають право по­да­­ватися, якщо вони про­тя­гом останніх 2 ро­ків не пра­цювали в жодній на­у­ко­вій установі країни;
 • перелік наукових здобутків із списком пуб­­лі­кацій в міжнародних журналах і виданнях;
 • детальна експертна оцінка запропонованого про­ек­ту претендента представником науко­вої ус­та­нови Ні­­меччини;
 • підписана угода з приймаючою установою;
 • підтвердження приймаючої установи щодо на­дання при­міщення для проведення наукових дос­ліджень;
 • рекомендації науковців і провідних учених як з ус­­та­­но­ви претендента, так і наукових установ ін­ших країн.

Докладніше: на сайті
Подати заявку: реєстраційна форма